Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden gebruik Website

Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt
Uw toegang tot de Website https://bilderberg.academyportal.nl en het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten ter zake tussen u en Bilderberg Hotels vervangen. Deze Website is onderdeel van het medewerker programma ‘My Bilderberg’ welke ondernomen is door Bilderberg Hotels en de hierbij aangesloten vennootschappen (de "Onderneming"). Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

Eigendom van de inhoud

Auteursrecht
U moet er vanuit gaan dat alles wat u op de site ziet of leest onder het auteursrecht van Bilderberg Hotels valt, tenzij anders vermeld, en niet gebruikt mag worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bildererg Hotels. Uw toegang tot de site geeft u geen recht de informatie te reproduceren en/of te verspreiden, hetgeen betekent dat het u verboden is om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bilderberg Hotels fragmenten van de site te verspreiden of deze te veranderen of op te nemen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Merken
De handelsmerken, logo’s en service-merken (samen de “Handelsmerken”) getoond op de site zijn geregistreerde en ongeregistreerde Handelsmerken van Bilderberg Hotels en anderen. Niets dat de site bevat mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een Handelsmerk getoond op de site, te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bilderberg Hotels of een vergelijkbare derde partij die de Handelsmerken getoond op de site zou kunnen bezitten. Het gebruik van de Handelsmerken getoond op de site is strikt verboden. Bilderberg Hotels zal zijn intellectuele eigendomsrechten krachtig afdwingen met de meest volledige toepassing van de wet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Aan de site gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (“links”) worden aangeboden naar andere internetsites. Dit betekent niet dat Bilderberg Hotels verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Bilderberg Hotels is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of de daarin opgenomen informatie. Onze cookie policy en privacy statement zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Als u linkt naar deze andere sites, dan is dat op uw eigen risico. Bilderberg Hotels staat niet toe dat zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een link aan deze site wordt gekoppeld.

Het gebruik van de site

De Onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:

 • u mag de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt;
 • u mag geen afbeeldingen van mensen of plaatsen gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;
 • de inhoud van de van de site mag niet worden gereproduceerd;
 • u mag de inhoud niet verdelen, aanpassen, kopiëren, doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentie verlenen, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;
 • het is u verboden de site te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen - de onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingsdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van mensen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven; en
 • het is u verboden de site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.

De Onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven. Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de onderneming willekeurig uw gebruik van de site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de site stopzetten, en (b) alle kopieën vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de inhoud hebt gemaakt.

Exoneratie clausule

Alle inhoud is onderhevig aan wijzigingen en wordt u ter beschikking gesteld ‘’zoals is’’, zonder expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de Onderneming dat uw gebruik van enige inhoud van de site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, berichten, verzendingen, en dergelijke op de site wijst de Onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de site op eigen risico. De Onderneming noch Bilderberg Hotels noch één van de hierbij aangesloten vennootschappen, de gelieerde bedrijven, de woordvoerders of directeurs, de vertegenwoordigers of de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijke aansprakelijkheid.

Incentives

De deelnemers van My Bilderberg zijn in de mogelijkheid incentives te winnen door het maken van quizzen op de app. Voor deelname alleen krijgt men geen incentive. Incentives zijn verbonden aan het behalen van de beste score in combinatie met snelheid. Een door Fan Factory aangewezen neutrale persoon of groep van personen zal op basis van de beste score in combinatie met snelheid, de winnende deelnemers aanwijzen en de hieraan verbonden incentives toekennen. Het toekennen van deze incentives, welke gekoppeld aan een meetbare prestatie te winnen zijn in My Bilderberg van Fan Factory, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Apple. Deze incentives worden toegekend, gefinancierd en uitgereikt door Fan Factory en/of Bilderberg Hotels. Bij vragen over de procedures en voorwaarden t.a.v. de incentives welke u kunt winnen, kunt u contact opnemen met Fan Factory via info@fanfactory.nl. 

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden geregeld door de wetten van Nederland ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Rotterdam.

Fair-play handvest op de website

Waarom een fair-play handvest? Het is belangrijk dat alle gebruikers van https://bilderberg.academyportal.nl in alle omstandigheden het regelement naleven zodat iedereen een gelijke kans heeft om de e-learningmodules te volgen. Om aan de verschillende modules op de site deel te nemen en het traject succesvol af te kunnen ronden met bijbehorende erkenning, ben je aan een aantal verplichtingen en gedragingen, zoals hieronder beschreven, gehouden:

 • Ik reken op mijn talent en mijn vaardigheden en zal daarom geen activiteiten ondernemen die onder ‘vals spelen’ vallen;
 • Ik ben ervan bewust dat antwoorden uit My Bilderberg modules publiceren, delen of anderzijds vermenigvuldigen onder ‘vals spel’ valt en strikt persoonlijk zijn.
 • Ik ben ervan bewust dat mijn team en ik in het My Bilderberg klassement worden opgenomen door het (volledig) afronden van de e-learningmodules op een eerlijke manier.
 • Ik ben ervan bewust dat ik, mijn team en daarbij de locatie door middel van het Mystery Guest bezoek aan de zaak een score krijgt. Over de uitslag van de Mystery Guest valt niet te corresponderen en is een volledig objectieve toetsing.
 • Ik respecteer de beslissingen van het My Bilderberg team zonder hun integriteit te betwijfelen ;
 • Ik respecteer alle reglementen en zal deze nooit schenden ;
 • Ik zal als een ware ambassadeur van dit handvest handelen door anderen om mij heen de onderhavige bepalingen te helpen respecteren.

Elke speler is zelf verantwoordelijk voor de eigen faire instelling. In geval dat er een overtreding ten opzichte van dit handvest vastgesteld wordt, behoudt het My Bilderberg team het recht om deze te bestraffen.

© 2019 Bilderberg Hotels. De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze site berusten bij Bilderberg Hotels. Dit betekent dat het verboden is de inhoud van deze site en/of het materiaal op deze site op enigerlei wijze te reproduceren en/of te verspreiden.